Ureditev meje

Geodet izvede na terenu mejno obravnavo, na katero so vabljeni lastniki parcele, ki je v postopku (naročniki postopka) in lastniki sosednjih parcel, s katerimi želijo naročniki postopka urediti mejo. Geodet na podlagi predizmere in podatkov iz arhiva Geodetske uprave predlaga mejo med njihovimi parcelami.  V primeru nestrinjanja s predlogom, sledi ustna obravnava na pristojni Geodetski upravi. Po koncu postopka postane meja urejena meja.

geodezija - ureditev meje

Parcelacija

Parcelacija je združitev parcel ali delitev ene parcele. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel istega lastnika ali solastnikov in enakih bremen. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

geodezija - parcelacija

 

Izravnava meje

Izravnava meje se izvede, ko se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o drugačni ureditvi dela meje, ki se razlikuje od evidentirane ureditve njune meje v Zemljiškem katastru. Ob tem je potrebno upoštevati pogoj, da se površina manjše parcele ne sme spremeniti za več kot 5% oz. lahko se spremeni za največ 500 m2.

geodezija - izravnava meje

Spremembe vrste rabe, razreda in bonitete zemljišč

V elaboratu se evidentira sprememba na parceli. Spremeni se lahko vrsta rabe, razred ali boniteta zemljišča.

geodezija - sprememba vrste rabe zemljišča

Evidentiranje stavbe oz. vris objekta

Za evidentiranje zemljišča pod stavbo je potrebno izdelati elaborat za Zemljiški kataster in Kataster stavb. V elaboratu za Zemljiški kataster se vriše objekt v kataster, v elaboratu za Kataster stavb se objekt u vsemi svojimi karakteristikami vpiše v Kataster stavb.

geodezija - evidentiranje zemljišča

Izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi

V primeru, da ste mejo s sosedom uredili po letu 2000 in niste postavili mejnikov ali pa so se le ti uničili, je mejo potrebno ponovno označi z mejniki ob navzočnosti vseh lastnikov sosednjih parcel.

geodezija - označba meje z mejniki