Zemljiški kataster

 • Občina Pivka: ekspropriacija ceste v Nadanjem selu
 • Občina Pivka: odmera nove lokalne ceste v Gornji Košani
 • DRSC: parcelacija obvoznice v Mengšu na osnovi Državnega lokacijskega načrta
 • DRSC: odmera ceste v dolini reke Radovne (fotografije)
 • DRSC: ekspropriacija ceste Šmihel pri Novem mestu - Soteska
 • Podjetje Lidl d.o.o.: parcelacija zemljišča v Ajdovščini in Mariboru
 • redno opravljanje postopkov za ureditve meje in parcelacije po naročilu fizičnih oseb

Kataster stavb

 • Letališče Jožeta Pučnika: vpis terminala v Zemljiški kataster in Kataster stavb
 • podjetje TA-BU d.o.o.: vpis novih blokov, skupne garaže in 15 enodružinskih hiš v naselju Lanovo na Škofljici v Zemljiški kataster in Kataster stavb
 • Kranjska gora: vpis stavbe s 45 lastniki in 172 deli stavbe v Kataster stavb      
 • Mestna občina Ljubljana: vpis večstanovanjskih objektov v Kataster stavb v centru Ljubljane
 • Vpis več drugih objektov z enim ali več deli stavbe v Zemljiški kataster in Kataster stavb

Inženirska geodezija

 • Luka Koper: monitoring pomola za razsuti tovor v času priveza izjemno velike ladje
 • ELES d.o.o.: zakoličba stebrov novega elektrovoda od Nove Gorice do Sežane
 • Portorož: izmera tunela za meteorno vodo pod cesto Valeta – Piran in zakoličba na terenu (slika)
 • Geodetski posnetek za projektiranje trase vodovoda in kolesarske poti ob reki Soči od Solkana do Plav (fotografije)
 • Podjetje Geoplin d.o.o : geodetski posnetek za namen projektiranja plinovoda od razdelilne postaje v Vodicah do podjetja TeTol d.o.o  v Ljubljani
 • Letališče Jožeta Pučnika in Letališča Portorož: merjenje referenčnih točk na pristajalni stezi v WGS sistemu
  (fotografije)