Zbirni Kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:

Prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča)
Energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in naftnih derivatov),
Komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
Vodna infrastruktura,
Infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov),
Drugi objekti v javni rabi(elektronske komunikacije),

Osnovni namen zbirnega katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture, ki nam omogoča bolj smotrno urejanje prostora in varnejše izvajanje posegov v prostor.