Geodetske storitve potrebujemo
v različnih življenjskih situacijah:
Geodezija Kaluža
poskrbi za:
Gradimo nov objekt Geodetski načrt
Zakoličba
Evidentiranje zemljišča pod stavbo
Sprememba bonitete parcele
Legalizirati želimo že obstoječi objekt Geodetski načrt
Evidentiranje zemljišča pod stavbo
Radi bi točno določili mejo s sosedom Ureditev meje
Želimo deliti parcelo Ureditev meje
Parcelacija
S sosedom želiva urediti mejo glede na obdelavo zemlje v naravi Izravnava meje
Razdeliti želimo skupno lastnino v stanovanjskem bloku Vpis stavbe v Kataster stavb
Svoje stanovanje želimo vpisati v Zemljiško knjigo Vpis stavbe v Kataster stavb
Postavljamo novo telekomunikacijsko – komunalno – energetsko omrežje Vpis v Kataster gospodarske javne infrastrukture
Za namen projektiranja objektov, prenove fasade, izračun
volumna izkopa ali deponije ... potrebujemo 3D model
terena, objekta.
Lasersko skeniranje