Vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb

Vse novogradnje se morajo vpisati v Kataster stavb. V Kataster stavb se vpišejo tudi že obstoječe stavbe na zahtevo enega ali več lastnikov stavbe. V elaboratu so grafično opredeljeni posamezni deli stavbe in podatki o njihovi površini, uporabi in lastniku. Opredeljeni so tudi skupni deli.

geodezija - Tloris etaže stavbe

Sprememba podatkov Katastra stavb

V Katastru stavb se vodijo podatki o številki stavbe, tlorisu stavbe, višini, številu etaž, legi in obliki posameznih delov stavbe, površini in uporabi posameznih delov stavbe ter o številki posameznega dela stavbe. Vsi ti podatki se lahko v elaboratu 'Sprememba podatkov v Katastru stavb' spremenijo glede na izvedeno spremembo. Taisti elaborat se izdela v primeru novega dela stavbe, združitve ali delitve posameznh delov stavbe oz. združitvi ali delitvi posameznih stavb.

geodezija - Navpičen prerez stavbe