Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja na terenu. Vsebuje grafični prikaz lokacije objektov, potek infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika,...), oblike terena, dejansko rabo zemljišča in podatke Zemljiškega katastra. Geodetski načrt se izdela kot del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in predstavlja osnovo za projektiranje.

geodezija Kaluža - geodetski posnetek

Zakoličba objektov

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren. Zakoličba objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.

geodezija - zakoličba objekta

Monitoring

Monitoring se izvaja na območjih, kjer prihaja do premikanja zemljine in posledično do materialne škode na zgradbah. Monitoring se izvaja na plazovitih območjih; na območjih, pod katerimi vrtajo predore; na območjih, kjer je nosilnost zemljine majhna in se objekti posedajo; ... Gostota opazovanj je med gradnjo objektov odvisna od velikosti pričakovanih premikov, pogosteje se opazuje po večjih deževjih ali drugih nepričakovanih dogodkih. Meritve se izvajajo tedensko, mesečno.

 

Lasersko skeniranje

Lasersko skeniranje nam omogoča pridobiti podatke o objektih v prostoru v treh dimenzijah, ki jih povežemo v 3D model. Uporablja se za snemanje detajlov na in v objektih, natančno določitev kubatur materiala na deponijah, odvzem materiala v gradbenih jamah, rudnikih, ... z milimetrsko natančnostjo. Korak snemanja se določi glede na potrebe naročnika.

skeniranje